Pencarian Harga Tujuan DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA IBU KOTA Min/Kg HARGA LEAD TIME
1. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kabupaten Bantul Bantul 100KG 6200 3-4
2. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kabupaten Gunung Kidul Wonosari 100KG 7000 3-4
3. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kabupaten Kulon Progo Wates 100KG 6500 3-4
4. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kabupaten Sleman Sleman 100KG 5800 3-4
5. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta 100KG 5800 3-4